ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a “www.meselek.hu” honlap használatával és

a honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről

 

Pintenicsné Godó Gabriella, egyéni vállalkozó

székhelye: 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 110. e-mail cím: info@meselek.hu

mint adatkezelő /a továbbiakban: „Adatkezelő”/

az alábbi tájékoztatóban foglalja össze az Adatkezelő által az. 1. pontban megjelölt tevékenységének (weblap üzemeltetése, hanganyag hozzáférés biztosítása) gyakorlása során megismert, természetes személyek személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó alapvető információkat.

Az Adatkezelő tevékenysége során kiemelt hangsúlyt helyez az adatvédelmi előírások betartására.

Az Adatkezelő bizalmasan kezeli a személyes adatokat, és megtesz minden olyan technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságos és jogszerű kezelését garantálja.

 

A tájékoztató célja:

a személyes adatok alapján azonosított vagy azonosítható személyek, /a továbbiakban:

„Érintettek”/ teljeskörű tájékoztatást kapjanak  adataiknak az Adatkezelő által végzett kezeléséről, így különösen, de nem kizárólagosan:

 • a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról,
 • az adatok kezelésébe, illetve feldolgozásába esetlegesen bevont harmadik személyekről, valamint,
 • az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

 

Az adatkezelésre vonatkozó alapvető szabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság- ról szóló 2011. évi tv. /továbbiakban: „Info tv.”/,
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679 Rendelet („GDPR”)

 

A tájékoztató módosítása:

Az Adatkezelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a tájékoztató tartalmát egyoldalúan módosítsa, különösen abban az esetben, ha az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok változása, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által – a jogszerű adatkezelési gyakorlat elősegítése érdekében – kiadott ajánlásokban rögzítésre kerülő útmutatások, vagy az Adatkezelőnek az adatvédelemmel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatai azt indokolják.

 

 1. Az Adatkezelő által végzett tevékenység, melyhez az adatkezelés kapcsolódik:

A „www.meselek.hu” weboldal üzemeltetése és a weboldalon keresztül digitális hanganyaghoz történő hozzáférés biztosítása a honlapon regisztráló Érintettek részére.

 

 1. Az adatkezelési műveletek az pontban meghatározott adatokra vonatkozóan: az adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése, illetve megsemmisítése

 

 1. Az adatkezelés célja:

A tevékenység végzésével az Adatkezelő (mint a honlap üzemeltetője) digitális hanga- nyaghoz történő hozzáférést biztosít a regisztrált Érintetteknek, ezzel a velük szemben vállalt szerződéses kötelezettségeit, valamint egyes törvényi előírtásokat teljesíti.

 

A regisztráció során a látogató kizárólag azon adatait adja meg, melyek a hozzáférés biztosításához, a szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez és a számlázáshoz szükségesek. A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő más célra nem használja és nem kezeli.

Az adatkezelés célja tehát kizárólag a honlap szolgáltatásait használó Érintettek részére a hozzáférés biztosítása, a fizetés elősegítése és a számlázás.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Törvényi kötelezettség teljesítése és az Érintett hozzájárulása.

Adatait kizárólag a weboldalon erre a célra kialakított „mezőkbe” írhatja be. Az adatok beírása után, a „Regisztráció” gombra történő kattintást követően kerülnek rögzítésre az adatok. A „Regisztráció” gombra történő kattintással egyben az Érintett tudomásul veszi a jelen tájékoztatóban leírt adatkezelési szabályokat is.

A regisztrációt követően a szamlazz.hu online számlázási rendszer igénybevételével sor kerül a díjbekérő, majd fizetés után a számla előállítására, melyeket a megadott e-mail címre küld az Adatkezelő. A folyamat során a szamlazz.hu adatfeldolgozóként jár el.

A hozzájárulás -az info@meselek.hu email címre történő üzenetküldéssel-, a regisztráció megszűnésével együtt, bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Érintett hozzájárulásán alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Tiltakozáshoz való jog:

A személyes adatok fentiek szerinti kezelése nem kapcsolódik közvetlen üzletszerzéshez, és az Érintett bármikor jogosult arra, hogy adatai kezelése ellen a Tájékoztató 10.4. pontjában írtak szerint tiltakozzon.

 

Érintett egyeztetési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan a Adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

 

 1. A kezelt adatok köre, forrása:

 

Adatok köre Adatok forrása
Név Az Érintett adja meg a honlapon történő regisztráció során
Számlázási cím Az Érintett adja meg a honlapon történő regisztráció során
E-mail cím Az Érintett adja meg a honlapon történő regisztráció során
Jelszó Az Érintett adja meg a honlapon történő regisztráció során

 

Az Érintett köteles-e személyes adatokat megadni? igen

 

Adatok köre Adatkezelés oka Adatkezelés jogalapja Adatszolgáltatás elmaradásának következményei
Név számlázás törvényi kötelezettség teljesítése Kötelező számlázás nem teljesíthető
Számlázási cím számlázás törvényi kötelezettség teljesítése Kötelező számlázás nem teljesíthető
E-mail cím szolgáltatás biztosítása Érintetti hozzájárulás Hozzáférés a szolgáltatáshoz nem biztosítható
Jelszó szolgáltatás biztosítása Érintetti hozzájárulás Hozzáférés a szolgáltatáshoz nem biztosítható

 

 1. Az adatok tárolásának helye, időtartama:

 

Adattárolás helye: Adattárolás időtartama:
honlap szolgáltató szerverein, Magyarország visszavonásig

 

 1. Az Adatkezelő igénybe veszi-e adatfeldolgozó közreműködését? nem

 

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő a jogosultsági szintek meghatározásával és a kor műszaki színvonalának megfelelő IT rendszer működtetésével gondoskodik a megfelelő adatvédelemről.

 

Az Adatkezelő az adatkezeléshez alkalmazott számítástechnikai eszközöket akként választja meg és úgy üzemelteti, hogy a kezelt adatok vonatkozásában mindenkor biztosított legyen az Érintettek számára:

 • a hozzáférés (rendelkezésre állás),
 • a hitelesség,
 • az adatok változatlansága (integritása)
 • a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem (az adatok bizalmassága).

Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja továbbá az informatikai rendszer:

 • zártságát (a lehetséges adatkezelési veszélyforrások figyelembevételével),
 • védelme teljes körűségét (az informatikai rendszer minden elemére kiterjed a védelem),
 • védelem folytonosságát (időben folyamatosan megvalósul a védelem),
 • a lehetséges kockázatokkal arányos voltát.

 

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógépes betörések ellen.

 

 1. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek személyes adatait mindenkor megóvja illetéktelen személy tudomására jutásától.

Jogszabályban rögzített felhatalmazás alapján bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra feljogosított egyéb hatóság megkereshetik az Adatkezelőt az adatkezeléssel kapcsolatosan, adatok átadása, iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei: Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:
  • tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;
  • hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, mely esetben a Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy az Érintettre vonatkozóan kezel-e személyes adatot, s ha igen, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre vonatkozó főbb szabályai és az Adatkezelő az Érintett kérelmére, elektronikus úton rendelkezésére bocsátja a kezelt személyes adatok másolatát;
  • adatai helyesbítését: a rá vonatkozó pontatlan személyes adat helyesbítését; hiányos
  • adatai kiegészítését;
  • adatai törlését: részletezése a pontban!
  • adatai kezelésének korlátozását:

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az adatvédelmi incidens:

 • körülményeiről,
 • hatásairól és
 • azelhárítására megtett intézkedésekről.

 

Ha adattovábbítás történik, az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad annak jogalapjáról és címzettjéről.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett számára biztosítani kell: az adathordozhatósághoz való jogának a GDPR rendelkezéseinek megfelelő gyakorlását, mely alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Adatkezelő által kezelt adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Hozzájárulás visszavonása: az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén, az Érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja.

 

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ide értve a GDPR-ban meghatározott

„profilalkotást” is.

 

Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Eljárási rend: az Adatkezelő lekésőbb az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelme alapján foganatosított intézkedéseiről, mely határidő szükség esetén /a kérelem összetettségét és a kérelmek számát figyelembe véve, a GDPR 12. cikk (3) bek. alapján/) két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő az egy hónapos határidőn belül köteles értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okának megjelölésével.

 

 1. Adatok törlése:

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni a személyes adatot, ha:

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • ha érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatok gyűjtésére a cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek:
  • Panasz előterjesztése: javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.

Az Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló elérhetősége: E-mail cím: info@meselek.hu

Postacím: Pintenicsné Godó Gabriella, 1154 Budapest, Bercsényi Miklós utca 110.

 • Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit.

Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, email címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: http://naih.hu

 

Amennyiben a jelen Tájékoztatóval kapcsolatosan bármilyen további kérdése, észrevétele van, kérjük, jelezze a Tájékoztató Bevezetőjében megjelölt telefonszámon, vagy e-mail címen, vagy írásban a Adatkezelő postai címére küldött levélben.